Презентация к уроку "Хабар ерэбэ"

Презентация к уроку "Хабар ерэбэ" - Скачать Читать Лучшую Школьную Библиотеку Учебников
Смотреть онлайн
Поделиться с друзьями:
Презентация к уроку "Хабар ерэбэ":
Cкачать презентацию: Презентация к уроку "Хабар ерэбэ"

Презентация "Презентация к уроку "Хабар ерэбэ"" онлайн бесплатно на сайте электронных школьных учебников edulib.ru

Урок-сказка<br><br>Тема: Амар сайн,хабар!<br><br>             Класс:3<br><br>Выполнила:
1 слайд

Урок-сказка

Тема: Амар сайн,хабар!

Класс:3

Выполнила: Будажапова Саяна Гунгаровна
Учитель бурятского языка СОШ№8


Амар сайн, хабар!<br>
2 слайд

Амар сайн, хабар!

Хэшээлэй зорилго:<br><br>- шэнэ гэндтэй танилсаха;<br><br> глаголнуудые дабтаха;<br><br> байгаали
3 слайд

Хэшээлэй зорилго:

- шэнэ гэндтэй танилсаха;

глаголнуудые дабтаха;

байгаалидаа гамтайгаар хандаха.

4 слайд

Шэдитэ ханза<br>
5 слайд

Шэдитэ ханза

<br>Номгон хабар<br>       ногоорно,<br>Амитад, шубууд <br>        ххинэ,<br>Ургы, тэ
6 слайд


Номгон хабар
ногоорно,
Амитад, шубууд
ххинэ,
Ургы, тэрэнги
сэсэглэнэ,
Уhа голнууд
шааяна!


Шэнэ гэнд:<br>Номгон -<br>Спокойный, скромный<br>
7 слайд

Шэнэ гэнд:
Номгон -
Спокойный, скромный

Ногоорно -<br>Зеленеет<br>Шэнэ гэнд:<br>
8 слайд

Ногоорно -
Зеленеет
Шэнэ гэнд:

Ххинэ -<br>Радоваться<br>Шэнэ гэнд:<br>
9 слайд

Ххинэ -
Радоваться
Шэнэ гэнд:

Тэрэнги -<br>Багульник<br>Шэнэ гэнд:<br>
10 слайд

Тэрэнги -
Багульник
Шэнэ гэнд:

Сэсэглэнэ -<br>Расцветает<br>Шэнэ гэнд:<br>
11 слайд

Сэсэглэнэ -
Расцветает
Шэнэ гэнд:

Шааяна -<br>Журчит<br>Шэнэ гэнд:<br>
12 слайд

Шааяна -
Журчит
Шэнэ гэнд:

Бусана -<br>Возвращается<br>Шэнэ гэнд:<br>
13 слайд

Бусана -
Возвращается
Шэнэ гэнд:

<br>Номгон хабар<br>       ногоорно,<br>Амитад, шубууд <br>        ххинэ,<br>Ургы, тэ
14 слайд


Номгон хабар
ногоорно,
Амитад, шубууд
ххинэ,
Ургы, тэрэнги
сэсэглэнэ,
Уhа голнууд
шааяна!


Би Хйтэн <br>  Хгшэн – шуурганби!<br>
15 слайд

Би Хйтэн
Хгшэн – шуурганби!

16 слайд

17 слайд

Нэгэдэхи даабари:<br>Амитадые зураглагты!<br>
18 слайд

Нэгэдэхи даабари:
Амитадые зураглагты!

19 слайд

20 слайд

Ххюутэйгээр амарая!<br>
21 слайд

Ххюутэйгээр амарая!

Хоёрдохи даабари:<br>Хэлээ хгжоогты! <br>(диалог)<br>
22 слайд

Хоёрдохи даабари:
Хэлээ хгжоогты!
(диалог)

Диалог<br> - Сайн байна!<br> - … ?<br> - … .<br> - … ?<br> - … .<br> - Баяртай!<br>      <br><
23 слайд

Диалог
- Сайн байна!
- … ?
- … .
- … ?
- … .
- Баяртай!


Расставить правильно предложения и проговорить <br> -Мүнөө хабар.<br> - Юун дулаан оронhоо ерэнэб?<
24 слайд

Расставить правильно предложения и проговорить
-Мүнөө хабар.
- Юун дулаан оронhоо ерэнэб?
- Сайн байна!
- Газаа дулаан.
- Сайн байна!
Мүнөө ямар саг бэ?
Газаа дулаан гү?
Баяртай!
Шубууд дулаан оронhоо ерэнэ.

25 слайд

hлшын даабари:<br>Збоор мэдлэл<br>      зохёогты!<br>
26 слайд

hлшын даабари:
Збоор мэдлэл
зохёогты!

Yбэл нгэржэ, хабар<br>ерэбэ.<br>Yдэр ута болобо, наран дулаанаар<br>шарана.<br>Модод <br>ногоорно.
27 слайд

Yбэл нгэржэ, хабар
ерэбэ.
Yдэр ута болобо, наран дулаанаар
шарана.
Модод
ногоорно.
Гол мрэнэй хажуугаар ургы
сэсэглэнэ.
Шубууд дулаан оронhоо
бусана.
Амитад, хн зон, шубууд
баярлана.

Yбэл нгэржэ, хабар<br>Yдэр ута болобо, наран дулаанаар<br>Модод <br>Гол мрэнэй хажуугаар ургы <br>
28 слайд

Yбэл нгэржэ, хабар
Yдэр ута болобо, наран дулаанаар
Модод
Гол мрэнэй хажуугаар ургы
Шубууд дулаан оронhоо
Амитад, хн зон, шубууд
сэсэглэнэ.
бусана.
шарана.
баярлана.
ногоорно.
ерэбэ.

29 слайд

Хабарай асуудалнууд:<br>1. Ямар шэнэ гэндтэй <br>          танилсаабди?<br>
30 слайд

Хабарай асуудалнууд:
1. Ямар шэнэ гэндтэй
танилсаабди?

Номгон<br>Тэрэнги<br><br>Ногоорно<br>Ххинэ<br>Сэсэглэнэ<br>Шааяна<br>Бусана<br><br>
31 слайд

Номгон
Тэрэнги

Ногоорно
Ххинэ
Сэсэглэнэ
Шааяна
Бусана

Хабарай асуудалнууд:<br>1. Ямар шэнэ гэндтэй <br>          танилсаабди?<br> 2. Энэ hайха
32 слайд

Хабарай асуудалнууд:
1. Ямар шэнэ гэндтэй
танилсаабди?
2. Энэ hайхан байгаалияа
яаха ёhотойбди?

33 слайд

Байгаалияа гамная!<br>
34 слайд

Байгаалияа гамная!

Отзывы на edulib.ru"Презентация к уроку "Хабар ерэбэ"" (0)
Оставить отзыв
Прокомментировать